Greek Bulgarian English German Italian Portuguese Romanian Russian Spanish

Μαθησιακές Δυσκολίες

Όταν ένα παιδί δυσκολεύεται να επεξεργαστεί και, συνεπώς, να μάθει τις πληροφορίες που προσλαμβάνει, υποψιαζόμαστε ότι πιθανόν έχει «μαθησιακές δυσκολίες».

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει δυσκολίες στη μάθηση, στο λόγο, στην ανάγνωση, στη γραφή, στο συλλογισμό, στη μαθηματική ικανότητα, στη γλώσσα της μουσικής.

Μπορεί ένα παιδί να έχει γενικές ή γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες και να εκδηλώνονται μαζί με άλλα προβλήματα (αισθητηριακή βλάβη, π.χ. βαρηκοΐα, κώφωση- πιο περιορισμένες νοητικές δυνατότητες ή νοητική ανωριμότητα-νευρολογικές ή ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές) ή με επιδράσεις εξωγενών παραγόντων (πολιτισμικές διαφορές, διγλωσσία ή ανεπαρκής εκπαίδευση).

Μπορεί οι μαθησιακές δυσκολίες ενός παιδιού να οφείλονται σε δυσλεξία. Η δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία που δεν σχετίζεται με τις παραπάνω παραμέτρους, αλλά αποτελεί μαθησιακή ιδιαιτερότητα (βλέπε στην ενότητα «δυσλεξία»)


ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

Μερικά παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολία στην ανάγνωση.

Η ανάγνωση, μην ξεχνάμε, είναι αποκωδικοποίηση ενός κώδικα με γραπτά σύμβολα, του γλωσσικού κώδικα.

Η αυτοματοποίηση στην ανάγνωση είναι ένας μηχανισμός που δύσκολα κατακτιέται από μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Δυσκολίες παρουσιάζονται στις πολυσύλλαβες λέξεις, σε αυτές με διπλά σύμφωνα (ψ, ξ), διπλά και τριπλά συμφωνικά συμπλέγματα (π.χ. μπ, ντ, γκ, τσ, τζ, στ, θρ, μπρ, κδρ), ή με δίψηφα φωνήεντα (π.χ. αυ, ευ).

Κάποια παιδιά δυσκολεύονται στην ορθογραφία των λέξεων.

Κάνουν λάθη στο θέμα ή/ και στην κατάληξη των λέξεων.

Δεν γνωρίζουν καλά τους γραμματικούς κανόνες ή αν τους ξέρουν, δεν τους εφαρμόζουν πάντοτε σε ικανοποιητικό βαθμό.

Δεν μπορούν να θυμηθούν την ορθογραφία λέξεων, ακόμη κι αν τις έχουν συναντήσει πολλές φορές (δεν έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένο οπτικό λεξικό)

Άλλα μπερδεύονται στο περιεχόμενο και στην οργάνωση της γραπτής τους έκφρασης

Δεν αφήνουν αποστάσεις μεταξύ των λέξεων

Δεν χρησιμοποιούν καθόλου ή όπου πρέπει τα κατάλληλα σημεία στίξης.

Δεν χωρίζουν σε παραγράφους ή σε νοηματικές ενότητες το κείμενό τους.

Δεν συντάσσουν σωστά τους όρους της πρότασης.

Έχουν περιορισμένες ιδέες, επιχειρήματα, φτωχό λεξιλόγιο και λιτή έκφραση.

Δεν υπάρχει λογική, νοηματική και χρονολογική συνοχή των νοημάτων που παρουσιάζονται.

Κάποιοι μαθητές δεν έχουν πλήρη κατανόηση για τα γραπτά κείμενα που διαβάζουν

Αν αποτυγχάνουν να κάνουν σωστή ανάγνωση των λέξεων και διαβάζουν διαφορετικά τις λέξεις ή προσπαθούν να τις μαντέψουν και τις αντικαθιστούν με άλλες, η κατανόηση του νοήματος των προτάσεων είναι ελλιπής, όπως είναι φυσικό αναμενόμενο.

Μπορεί να διαβάζουν σωστά, αλλά να δυσκολεύονται να εντοπίσουν και να αντλήσουν τις πληροφορίες που αναζητούν μέσα από τα κείμενο, προκειμένου να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης.

Συμβαίνει ακόμη, να αδυνατούν να διακρίνουν τις σημαντικές από τις λιγότερο σημαντικές πληροφορίες του κειμένου.


ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Οι κυριότεροι γνωστικοί παράγοντες που ευθύνονται για τις μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά και τα γνωρίσματα που εκδηλώνει ένας μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες είναι:

Η νοημοσύνη

Τα μαθηματικά έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις και «γνωστικό φορτίο» και ένα ικανοποιητικό νοητικό επίπεδο είναι απαραίτητο για να ανταπεξέλθει κανείς σε αυτά.

Η οπτική αντίληψη

Υπάρχουν δυσκολίες διαχωρισμού οπτικά παρόμοιων ψηφίων(π.χ. το 6 με το 9, το 2 με το 5, το 23 με το 32) και φαίνεται να αντιμετωπίζει τους αριθμούς ως απλές εικόνες, χωρίς τον αναγκαίο προσανατολισμό τους στο επίπεδο.

Δυσκολίες στην αντιγραφή απλών σχημάτων ή στη σχεδίαση απλών ευθειών χωρίς χάρακα

Σύγχυση εννοιών «πριν» και «μετά», με αποτέλεσμα δυσκολίες στην αντίληψη του χρόνου και την αρίθμηση

Δυσκολίες προσδιορισμού της ώρας από αναλογικό ρολόι- μη κατανόηση των όρων «παρά» και «και»

Δυσκολίες στη σωστή γραφή του σωστού συμβόλου πράξεων που μοιάζουν οπτικά (+/x, =/-, </>)

Δυσκολίες στην «κατεύθυνση» των μαθηματικών πράξεων, πχ. το πάνω και κάτω, τη στοίχιση των ψηφίων, το δεξιά και αριστερά

Τοποθετεί σε λάθος σημείο την υποδιαστολή σε δεκαδικούς αριθμούς

Η ακουστική αντίληψη

Ο μαθητής:

δυσκολεύεται στην κατανόηση προφορικών προβλημάτων και ασκήσεων

δυσκολεύεται στη γραφή μιας σειράς αριθμών με υπαγόρευση

κάνει λάθη στην αρίθμηση μιας δεδομένης σειράς πραγμάτων

μπερδεύει ακουστικά όμοιες λέξεις ( π.χ. βγάζω και βάζω)

Η οργάνωση του χώρου και του χρόνου

Ο μαθητής δυσκολεύεται:

στην κατανόηση των εννοιών του προσανατολισμού

στην κατανόηση της θεσιακής αξίας των ψηφίων (μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες)

Οπτικο-κινητικά

Ο μαθητής:

γράφει τους αριθμούς με πολύ αργό ρυθμό και γράφει λάθος τη μορφή τους

δυσκολεύεται να χρωματίσει μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο

δυσκολεύεται να γράψει τους αριθμούς σε περιορισμένο και συγκεκριμένο χώρο (π.χ. γράφει πολύ μεγάλα τα ψηφία)

καθυστερεί στην εκτέλεση εργασιών, λόγω ελλιπούς οπτικο-κινητικού συντονισμού

Η μνήμη

Ο μαθητής:

δυσκολεύεται στη συγκράτηση δεδομένων που μόλις διαχειρίστηκε (βραχύχρονη μνήμη)

δυσκολεύεται σε προβλήματα με περισσότερης της μιας πράξεις

δυσκολεύεται στην αντιγραφή από τον πίνακα, καθώς δεν συγκρατεί πολλές πληροφορίες και συνεχώς έλέγχει

δεν μαθαίνει να ανακαλεί αυτόματα το αποτέλεσμα απλών πράξεων (π.χ. 8+8=16)

ενώ γνωρίζει την πρόσθεση, πιθανόν να μην μπορεί να την θυμηθεί κατά την εκτέλεση του πολλαπλασιασμού ή να ανακαλέσει την αφαίρεση κατά την εκτέλεση μιας διαίρεσης (μακρόχρονη μνήμη)

ξεχνά τη σημασία των αριθμητικών συμβόλων (βραχύχρονη και μακρόχρονη μνήμη)

συναντά δυσκολίες όσον αφορά τη χρονική σειρά των γεγονότων (μνήμη ακολουθιών)

δυσκολεύεται στην αρίθμηση με αύξουσα ή φθίνουσα κατεύθυνση

Η προσοχή

Ο μαθητής συναντά δυσκολίες:

στο να συγκεντρώσει την προσοχή του στα βήματα που χρειάζονται για να ολοκληρώσει τις πράξεις

στο να συγκεντρωθεί στις οδηγίες του εκπαιδευτικού

στο να κάνει σωστούς υπολογισμούς

Η γλώσσα

Ο μαθητής δυσκολεύεται:

να συνδέσει τους μαθηματικούς όρους και έννοιες με τις αντίστοιχες σημασίες τους ( π.χ. μείον, συν, διαιρώ, μοιράζω, πολλαπλασιάζω)

δεν κατανοεί το λεξιλόγιο των προβλημάτων

καταλήγει σε λανθασμένα αποτελέσματα, λόγω δυσκολιών στην ανάγνωση και τη γραφή των αριθμών και των συμβόλων

Η αφαιρετική σκέψη

Ο μαθητής εμφανίζει δυσκολίες στο να:

συνδυάσει λεκτικές και αριθμητικές πληροφορίες στην εκτέλεση των πράξεων

κάνει συγκρίσεις μεγεθών και ποσοτήτων

στην κατανόηση αριθμητικών συμβόλων (π.χ. ισότητες, ανισότητες)

στην κατανόηση αφηρημένου επιπέδου μαθηματικών εννοιών (ένα και ένα ίσον…δύο, αντί ένα μολύβι και άλλο ένα μολύβι έχουμε …δύο μολύβια)

Όταν ένας μαθητής εμφανίζει δυσκολίες σε κάποιους από τους παραπάνω τομείς, τότε πιθανόν παρουσιάζει ειδική μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά, που καλείται δυσαριθμησία.


ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Στη χώρα μας η γλώσσα που μαθαίνουν τα παιδιά από μικρή ηλικία μετά τη μητρική τους είναι τα αγγλικά. Τα αγγλικά διδάσκονται στα σχολεία, σε φροντιστήρια και τα συναντά κανείς πολύ συχνά σε πινακίδες, σε έντυπα, σε ετικέτες, στο διαδίκτυο… Στην επαγγελματική σταδιοδρομία η πολύ καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας θεωρείται απαραίτητη στις μέρες μας.

Κάποια παιδιά, όμως, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ελληνική γλώσσα, έχουν έντονες αδυναμίες και στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.

Μερικές φορές η δυσλεξία ή η μαθησιακή δυσκολία “ανακαλύπτεται” ακριβώς λόγω των ανεξήγητων δυσκολιών που παρουσιάζει ο μαθητής στην αγγλική γλώσσα.

Μερικά από τα γνωρίσματα που παρουσιάζουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες κατά την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας είναι τα εξής:

Ανάγνωση

διαβάζουν αργά, συλλαβιστά, χωρίς άνεση και ροή.

δυσκολεύονται να διακρίνουν γράμματα που μοιάζουν οπτικά (π.χ.: b/d, m/n, l/t, u/n, p/d)

παραποιούν λέξεις που μοιάζουν οπτικά π.χ.: διαβάζουν horse αντί house, team αντί meat

Γραπτή έκφραση

παραλείπουν, προσθέτουν ή αντιμεταθέτουν γράμματα ή και συλλαβές (kood αντί could, wood αντί would)

μπερδεύουν φθόγγους που συγγενεύουν φωνολογικά (π.χ.: b/d, th/w)

δεν διακρίνουν την ηχητική διαφορά μεταξύ λέξεων που μοιάζουν ηχητικά (think/thing, back/bag)

αντιστρέφουν γράμματα (π.χ.: p/b, b/d, d/q/)

κάνουν λάθη στις αποστρόφους (γράφουν Toms’ book αντί Tom’s book)

δυσκολεύονται με γραμματικές δομές που μοιάζουν (its leg / it is morning)

δυσκολεύονται με τις προθέσεις και την έννοιά τους

δυσκολεύονται να επιλέξουν και να χρησιμοποιήσουν την κατάλληλη λέξη καθώς μιλούν με αποτέλεσμα να κολλάνε, να χρησιμοποιούν ακατάλληλες λέξεις

παραλείπουν άρθρα, υποκείμενα, αντικείμενα όταν μιλούν

μπερδεύουν τη σειρά στους χρόνους των ρημάτων (shake – shaken – shook αντί shake – shook – shaken)

δυσκολεύονται να μάθουν το λεξιλόγιο

δεν ζητούν επεξηγήσεις όταν δεν κατανοούν κάποια πληροφορία


Ποιοι Είμαστε Ταμεία Συμβουλές για Γονείς
Περισσότερα... Περισσότερα... Περισσότερα...

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Στρ.
Παπάγου 16, Αγ. Παρασκευή
Τ.Κ.: 15343

Xάρτης

  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

Σταθερό: 2106390910
Κινητό:   6942795025
  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Επικοινωνία

Αποδοχή Cookies
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων για την παροχή των υπηρεσιών του, για να βεβαιωθούμε ότι η ιστοσελίδα είναι φιλική προς το χρήστη και την λειτουργικότητα της.
Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies